Lisa Magnusson

Sex feministiska myter.

Jag har aldrig förstått det här med Pär Ström. Varför han bereds så mycket utrymme, varför människor tar sig tid att bemöta det han säger och debattera med honom, varför de överhuvudtaget tar honom på allvar. Det lilla jag har läst av honom har varit så koko att jag bara skakat på huvudet för mig själv och stängt ned fönstret med debattartikeln eller bloggtexten. Men så föreslog någon att jag skulle läsa och recensera hans nyutkomna bok: Sex feministiska myter. Och jag tänkte att okej, då gör jag det. Jag läser något lite längre av honom, det kanske rentav kan bli underhållande.

Sex feministiska myter är inte någon särskilt lång bok, bara dryga hundratalet sidor lång. Redan undertiteln får varningsklockorna att ringa: “Sann jämställdhet kan bara byggas på sanningens grund”. Vad är det för en nonsensmening? Vad menas egentligen med sanningens grund? Boken reder dessvärre inte ut detta, och för att vara en man som står i sanningens tjänst så har Pär Ström ett tämligen lättsinnigt förhållande till fakta.
“Ofta grundläggs en myt genom att en forskare eller debattör som har en egen agenda genomför ett projekt eller skriver en rapport på ett vinklat sätt. Den egna agendan sätts före saklighet och forskningsetik”, varnar Pär Ström i efterordet med titeln Reflektioner. Detta kan verkligen sägas gälla även för honom själv.

Sex feministiska myter är inte argumenterande, utan hänvisar hela tiden till vetenskap och statistik och rapporter. Men bevisföringen är anekdotisk och består mestadels av lösryckta citat från enskilda artiklar i populärvetenskapliga tidskrifter, en del bortåt 40 år gamla, vissa med löjeväckande titlar som “Young female chimpanzees appear to treat sticks as dolls” och “Toy Story: Why do monkey and human males prefer trucks?”. I övrigt refererar Pär Ström nästan enbart till debattartiklar och annat tyckande. Feminism är ju en ideologi som innefattar många olika inriktningar. Det tycks dock som om Pär Ström främst invänder mot likhetsfeminism, alltså den feminism som menar att skillnaderna mellan könen till stor del är inlärda, och att män som grupp är överordnad kvinnor som grupp.

Redan i förordet opponerar sig Pär Ström mot kvotering, men han vet inte ens vad begreppet innebär: “positiv särbehandling eller kvotering, antingen uttalad eller (oftare) outtalad och informell – och positiv särbehandling av en grupp är detsamma som diskriminering av en annan grupp”. Kvotering handlar ju emellertid inte om att ägna sig åt positiv särbehandling av en grupp utan om att avbryta den positiva särbehandlingen av dem som befinner sig i majoritet, genom att – vid tillfällen då kvalifikationerna är desamma – välja en person som tillhör en underrepresenterad grupp. Det kan handla om vård, skola, omsorg som “gärna ser manliga sökande” eller ett företag som i valet mellan en man och en kvinna med likvärdiga meriter väljer kvinnan, eftersom där redan arbetar så många män.

Jag är själv skeptisk till kvotering, vilket beror på att jag tror att skillnaderna mellan individer är större än dem mellan män och kvinnor som grupper. Jag tror således inte att det finns till exempel särskilda kvinnliga, judiska eller svarta perspektiv och att en arbetsplats utan kvinnor, judar eller svarta nödvändigtvis nödvändigtvis behöver vara fattig. Problem blir det först när människor inte får anställning på grund av att de har ett kön, en religion eller en etnicitet som anses avvikande, men jag tror inte att kvotering är lösningen på det problemet eftersom det innebär att man fortsätter att klamra sig fast vid skalen och tillskriva dem betydelse. Jag är alltså helt med på att man kan kritisera kvotering – men då bör man ju först veta vad ordet betyder. Det förvånar mig att en person som har skrivit åtskilliga spaltmil om feminism och jämställdhet inte känner till något så grundläggande.


Pär Ström. (Observera att bilden EJ är ett montage!)

Till boken:

Myt ett. Kön är en social konstruktion.
“Om naturen har skapat djuren så att könen skiljer sig av biologiska skäl, varför skulle människan vara ett undantag?”, frågar sig Pär Ström retoriskt. Jag tror faktiskt aldrig att jag har träffat någon enda människa som har förnekat att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor, och menat att kön enbart är en social konstruktion. Det man tvistar om är ju främst hur stor del av de skillnader i beteende som trots allt kan uppmätas som är medfödd, och hur stor del som är inlärd. Påståendet om att det inom feminismen finns en myt om att kön är en social konstruktion är alltså felaktigt.

Pär Ström hänvisar till apor och råttor och naturen i största allmänhet. Naturen är ett argument som jag tycker synnerligen illa om eftersom det är så tomt på mening. Att råtthonor hittar bättre i labyrinter om de har injicerats med testosteron (autentiskt exempel!) säger faktiskt absolut inget till mig om mitt liv. Det gör inte heller de Annica Dahlströms privata fantasier om mäns och kvinnors beskaffenhet, som Pär Ström åberopar.

Jag skulle vilja säga att det egentligen är skitsamma vad som är medfött och inte, jag förstår inte vitsen med att fokusera på skillnader mellan olika grupper, vare sig det handlar om män och kvinnor eller asiater och europeer, eller vadsom. Genom att associera egenskaper med en grupp så skapar man förväntningar på människor och gör dem mindre fria att bara vara som de vill, och man skapar motsättningar som egentligen inte behöver finnas där, resonerar jag.

Myt två. Kvinnor har sämre betalt.
Pär Ström medger att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors lön, men menar att den “viktigaste faktorn är att det föreligger mycket stora skillnader i yrkesval – män väljer oftare än kvinnor yrken med höga löner, medan kvinnor ofta väljer yrken med låga löner. Det är viktigt att understryka att detta är fria val”. Påståendet är ett väldigt bra exempel på hur Pär Ström hela tiden lyckas blanda ihop fakta med sina egna tankar och åsikter. Det är sant att typiskt kvinnodominerade yrken är sämre betalda än mansdominerade diton, därom är Pär Ström och jag ju överens. Men han presenterar inget som helst stöd för sin teori om att kvinnor av egen fri vilja väljer arbeten med låga löner. Mycket tyder på att kvinnors arbete tvärtom helt enkelt värderas lägre än mäns, och när kvinnorna blir fler i ett traditionellt mansyrke så blir lönen sämre.

Myt tre. Kvinnor har svårare att göra karriär.
Pär Ström menar att kvinnor helt enkelt är ointresserade av att göra karriär och helst bara vill gifta sig rikt så att de därefter kan stanna hemma och sköta hushåll och barn. Stödet för denna teori är inte särskilt imponerande: Några spridda citat från populärvetenskapliga tidningsartiklar och brittisk tabloid, en studie genomförd av den konservativa tankesmedjan London School of Economics, samt en bok av två konsulter som har en “känsla” av att kvinnor inte är beredda att hugga i och arbeta för sin utkomst: “Kvinnor glider in i offerrollen. Hellre gnälla och vakta på varandra än att göra något själv”.

Pär Ström tar vidare upp statistik som visar att 49% av cheferna inom Sveriges kommuner och landsting år 2006 var kvinnor. Varför han har valt att titta på just det året vet jag inte, jag googlade istället rätt på den färskaste statistiken, där man kan läsa att så mycket som två tredjedelar av cheferna inom kommun och landsting är kvinnor. (På toppnivå är dock männen i majoritet.) Då får man emellertid betänka att det här är en sektor som är extremt kvinnodominerad: 80% av de anställda är kvinnor. I förhållande till detta är alltså andelen män i chefsposition väldigt stor.

Det “är vanligt att en kvinna som har sämre meriter väljs istället för en man med bättre meriter”, hävdar Pär Ström utan att backa upp det med annat än lite tyckande, däribland ett citat av företagsledaren Jakob Wallenberg, som i en intervju skall ha sagt: “Jag har knappt varit med om att tillsätta en man i en styrelse de senaste åren”. Well, den mentaliteten speglas fortfarande inte i verkligheten i stort:


Diagram från Statistiska Centralbyrån.

Alltså: Å ena sidan väljer alltså kvinnor bort karriär, å andra sidan finns det inga karriärsmässiga skillnader mellan könen och om det gör det så är de snarare till kvinnornas fördel. Detta enligt Pär Ström.

Myt fyra. Män slår kvinnor.
Ett väldigt intressant kapitel om ett negligerat problem: Det faktum att män är utsatta för våld i betydligt större utsträckning än kvinnor. Jag har själv tangerat ämnet i en text i Arena om Feministiskt Initiativ, jag kritiserade då att partiet genomgående betecknar våld som ett brott där män alltid är förövare och kvinnor alltid är offer.
Pär Ström för fram teorin att det är feminismens fel att vi inte talar tillräckligt mycket om våld mot män. Själv menar jag att det rimligen borde vara precis tvärtom: Skälet till att vi inte pratar om det är att vår kultur inte är tillräckligt jämställd. Våld mot kvinnor betraktas alltid som något djupt upprörande, eftersom kvinnor anses ömtåliga och svaga, men vår idé om vad det är att vara man hindrar oss från att se att också män kan vara offer.

Myt fem. Kvinnor dubbelarbetar.
Pär Ström presenterar en studie som visar att ensamstående kvinnor lägger mer tid på hemarbete än ensamstående män, och drar därefter den långtgående slutsatsen att det bevisar att kvinnor helt enkelt “är mer intresserade av hemarbete än män”. Att kvinnor gör större delen av hemarbetet beror alltså på att det är en sorts biologiskt betingad hobby, fantiserar han.

Myt sex. Kvinnor får sämre sjukvård.
Pär Ström menar att kvinnor kanske får sämre vård än män i vissa avseenden, men att “det också kommit fram många exempel på att män får sämre vård än kvinnor” (hans kursivering). Han preciserar inte något av de många exemplen närmare.

Jag sade ju inledningsvis att jag tänkte mig att det kanske rentav skulle kunna vara lite underhållande att läsa Pär Ström, men det var det inte. Det var bara sorgligt.

Det är för mig alldeles tydligt att Pär Ström av någon anledning har fått för sig att det bara är struntprat att kvinnor som grupp skulle kunna vara missgynnade i vissa avseenden. Han hittar därför på förklaringar till allt, och ja, hittar på är verkligen nyckeln här. För det är ju inte fakta han presenterar, utan collage av ord som han bäst han finner lämpligt fogar samman med sina egna fria fantasier om alltings ordning.

Tänk om Pär Ström istället skulle lägga sin tid och möda på att arbeta för det som uppenbarligen står honom närmare om hjärtat, nämligen mansfrågor. Det finns en rad områden där män är missgynnade. Några exempel: Att pojkar halkar efter flickor i skolan, att pappor fortfarande inte ses som fullgoda föräldrar utan konstant förbises i familjerättsprocesser – för till skillnad från vad Pär Ström och hans gelikar själva anser så finns det inga belägg för att män skulle vara sämre än kvinnor på att ta hand om barn. Att många män är så väldigt ensamma och utsatta, att de överhuvudtaget lever ett mycket hårdare liv än kvinnor och dör tidigare.

Det finns ju så väldigt mycket bra och konstruktivt som Pär Ström skulle kunna göra istället för att sprida etter om kvinnor.

Lisa Magnusson
 1. Egil Möller writes

  Jag har också läst (bitar av) hans bok, och får nog säga att jag blev ganska besviken, av ungefär samma skäl som du. Ungefär därför att jag ser korn av sanningar i hans text, men de begravs i etter, galla, halvsanningar och flum (det som du säger dig ha sett i texten).

  Jag tror tyvär att det är väldigt lätt hänt att någon som råkat illa ut på något sätt, där “förövarna” tillhört en viss grupp, tillskriver den gruppen som helhet egenskapen förövare. Det är lättare att säga “titta vad onda tjejer och feminister är” än att säga “detta [lista av saker] råkar killar ut för, det behöver vi fixa; det gör vi så här”. Han är helt enkelt osaklig därför att han är arg/ledsen/upprörd. Det betyder inte att han har helt fel. Det finns gott om feminister med samma tendenser.

  Din kommentar till “Myt fyra. Män slår kvinnor.” tycker jag är värd en egen kommentar: Jag uppfattar ofta att feminister själva trampar rätt i de gropar de pekar ut, och det här är ett av de fallen. Man säger att vårt samhälle har problemet att män ocg kvinnor tillskrivs olika roller. Men sedan tillskriver man själv i sin argumentation [runt kvinnofridskränkning] just de rollerna. Det betyder naturligtvis inte att man har fel, bara att det är väldigt svårt att ställa sig utanför det samhälle man studerar/kritiserar och vara objektiv. Jag *tror* det är det Per vill få fram, men uppenbarligen säger på ett väldigt konfrontativt och ouppenbart sätt.

  Apropå din lista med könsfördelning bland chefer – är det inte ett problem att man fokuserar så mycket på cheferna? När du skall ha chefer på tekniska företag är det apkasst om chefen (iaf på mellanchefnivå) inte är en f.d. tekniker (civilingenjör eller liknande). Att rekrytera chefskvinnor utifrån i stället för se till att rekrytera tjejer till golvet som kan växa upp till chefer senare, tror jag är att skapa nya problem i stället för att lösa problem.

 2. johanna writes

  Jag vill bara tacka för god läsning och en bra text. Jag är så glad när folk orkar ta den så kallade tjuren vid hornen (fick nu en jobbig bild av Pär Ström med tjurhorn) och faktiskt läser de omtalade böckerna och tar debatten istället för att trött ignorera det som skaver i tron att det försvinner då.

  Du är bra!

 3. DrKejs writes

  Jag rekommenderar alla att ladda ner Pär Ströms bok och jämföra med den kritik som framförs här. Det blir mycket intressant och framförallt talande för den fascinerande vinkling som görs i denna recension. Bemötandet av punkterna som Magnusson gör är faktiskt, för att citera Magnusson själv, sorgligt.

  Rekommenderar också att studera alla de referenser som framförs i boken; finns väldigt mycket matnyttigt där.

 4. Egil Möller writes

  http://en.wikipedia.org/wiki/Misandry#Misandry_and_the_presumption_of_male_guilt är f.ö. en bra motpol till Per Ströms flummiga argumentation runt “Män slår kvinnor”, med många statistik-länkar.

 5. Mini writes

  DrKejs: Ja, jag förstår inte riktigt din poäng där? Helt klart har Ström en hel radda referenser, men precis som Lisa säger är en hel del artiklar med tyckande och tänkande utan vetenskapligt belägg. Dock finns det ju absolut mycket hänvisning till mer vetenskapliga belägg och då framför allt till studier på råttor och schimpanser. Som exempelvis den även på andra håll än välciterade Harvardstudien om hur hon-schimpanser bär pinnar som dockor/ungar. För det allra första är det ganska problematiskt att hänvisa till att “så här gör djuren, och vi är också djur, ergo:” osv. Schimpanser löser bl.a. konflikter genom sex (dvs våldtäkt), känns det som att Pär Ström förespråkar likheter mellan oss där med? Det finner jag högst otroligt, men det jag vill säga är att det är oerhört problematiskt ur bevisningssynpynkt att välja att påtala vissa egenskaper som gemensamma och legitima, när det finns så mycket annat som skiljer.

  Men låt säga att vi helt och fullt godtar Harvardstudien som bevis för nånting mänskligt. Det den säger är (har läst den noga samt gjort ytterligare efterforskningar om schimpanser) att honorna i mycket högra utsträckning bär runt på pinnar som om de var dockor (obs: förskarens tolkning, schimpanserna har knappast kunnat berätta vad de tänker när de bär pinnen). Även hanarna gjorde det, men i mycket lägra utsträckning. De använde istället pinnarna som vapen, när de hade pinnar. DI relation till studien bör man dock veta att hon-schimpanser i mycket större utsträckning pinnar än vad hanar gör överlag. Alltså, ja: de bar omkring på dock-pinnarna mycket mer, men allt med pinnar gör de generellt mer än vad hanarna gör, Använder de som instrument, vapen m.m. hela tiden. Hanar har inte det beteendet i samma utsträckning. Alltså, studien kan mycket väl stämma helt och fullt, men det är en del av en stor mängd schimpansforskning, och man måste alltid sätta forskning i sitt områdessammanhang.

 6. Ebert writes

  Bra där. Uttalade antifeminister är fantastiskt tröttsamma. Det var faktiskt tack vare dem som jag var tvungen att omvärdera mina gamla värderingar i ämnet. Och just deras totala ovilja att själva vilja ta tag i saker, att ständigt tycka att: ”men varför uppmärksammar ni inte det och det”. Just deras grej för att kräva aktion av alla andra, när de själva på sin höjd kan skriva antifeministiska, HBT-fientliga och xenofobiska inlägg i kommentarstrådar, gör dem så oerhört tråkiga.

  Dessutom har jag fått för mig att alla uttalade antifeminister är fula eller töntiga killar som inte får ligga. Killar som är snälla, attraktiva eller säkra på sig själva brukar inte hänga upp sig så mycket på feminism att de blir närmast löjligt besatta.

 7. Linus writes

  London School of Economics är inte en tankesmedja, utan ett universitet. Annars håller jag med om mycket du skriver, hatten av!

 8. Egil Möller writes

  Ebert: Din kommentar om fula antifeminister underströk just min poäng ovan att antifeminister som Per Ström är människor som råkat illa ut själva och därmed blivit radikaliserade. Samma inställning finns f.ö. alltför ofta om feministiska kvinnor.

 9. Manne writes

  Bra skrivet, tycker det är rätt sällan som sådana här artiklar är underbyggda med fakta. Angående myt 2 så är det väl svårt att övertygande bevisa vad som är hönan och ägget tänker jag och jag tror ju att skillnaderna kommer sig av en blandning av faktorer som främst grundar sig i föreställningar om kvinnor och mäns roller både hos arbetsgivare och arbetstagare.

 10. Christian writes

  Lisa, det är snarare du som inte har förstått vad kvotering är. Om Uppsala universitet har 5 sökanden för varje plats på läkarlinjen och 3% av sökanden är invandrare så är det diskriminering om UU bestämmer sig för att ta 10% av de intagna ska vara invandrare(för att det ska spegla samhället i stort) oavsett meriter.

  Vilken är din slutsats av det faktum att ensamstående kvinnor lägger ned mer tid på hemarbete? Det vore trevligt att ta del av det iställlet för ett löst hängande hån av Ströms fullt rimliga slutsats.

  Huruvida det finns biologiska skillnader mellan könen är inte alls en ointressant fråga. Om det saknas skillnader mellan könen så beror ju all frånvaro av jämn könsfördelning på utbildningsplatser, chefspositioner etc på sociala faktorer och då borde man göra något åt det. Om det finns biologiska skillnader mellan könen så är en 50-50 fördelning inte önskvärd.

 11. Fredrik P writes

  Tack för kloka ord! Men jag hajjar till på “den konservativa tankesmedjan London School of Economics”… VA?! LSE är INTE en konservativ tankesmedja utan en _väldigt_ välrenommerad högskola.

 12. P-G writes

  Episk bok, tack för tipset!

 13. Sonja writes

  Jag är verkligen imponerad över att du har lyckats läsa hela boken.

 14. Elin writes

  @Christian
  Kvotering är visst önskvärt även om det finns biologiska skillnader. http://cyborgmanifesto.blogspot.com/2011/03/kvotering-ar-alltid-logiskt.html

 15. Lisa writes

  Pär Ström är verkligen vad Sverige behöver för att vi ska kunna arbeta för ritig jämställdhet. Boken är späckad på fakta och det finns rikligt med referenser, lika rättigheter och skyldigheter är det bara poststrukturalister, feminister och annat löst vänsterfolk som motsätter sig. Äntligen kan vi bli av med myterna!!

 16. Lisa Magnusson writes to Lisa

  Lisa, din mejladress avslöjar att du egentligen heter Mats. Varför låtsas du vara kvinna? Är mycket nyfiken.

 17. Lisa writes

  Om du verkligen vill veta så är det min mans dator jag använder. Men jag trodde ju att könet bara var en social konstruktion! Vad har det för övrigt med saken att göra anser du? Har det någon relevans i frågan?

  Myterna om att kvinnor har det värst är spräckta och du och dina gelikar är arga över detta!!??
  Jag förstår mig inte på detta fenomen, det borde ju vara goda nyheter!

 18. Linus Gabrielsson writes

  Jag följde din blogg på Aftonbladet tidigare och hittade just hit för första gången. Du har nog fan rätt jämt i dina krönikor och blogginlägg. Du är en av ytterst få skribenter i Sverige som konsekvent kommer med välskrivna, rationella och sakliga inlägg om relevanta frågor, och aldrig tvångsmässigt försvarar någon särskild ideologi eller håller på med politisk pajkastning. Tack!

  Får man möjligen fresta med att leva med mig i resten av mitt liv? Jag både tycker och har nämligen också alltid rätt. Och jag är både trevlig och rolig. Jag är ett riktigt kap inser jag ju mer jag tänker efter. Kanske inte så blygsam, men vafan…

 19. Lisa Magnusson writes to Lisa

  Lisa, jag har inte sagt något om vilken dator du sitter på, jag pratade om din mejladress. Men du kanske inte bara satt vid din mans dator utan även fyllde i hans mejladress när du skulle posta din kommentar?

  Och näe, jag har aldrig påstått att könet bara är en social konstruktion, tvärtom. Lär dig läsa.

 20. Lisa Magnusson writes to Linus Gabrielsson

  Linus =)

 21. Lisa writes

  Och relevansen till frågan är …….Lisa?

 22. Lisa writes

  Det är en ickefråga men om du verkligen tycker det är nödvändigt så kopplas mailadressen på per automatik.

  Pär Ström gör jämställdheten en tjänst då han vrider tillbaks debatten till verkligheten anser jag, boken är späckad med fakta och som kvinna blir jag glad att man kan se, i det stora hela, att kvinnor i Sverige definitivt inte är diskriminerade. Det är ju märkligt att denna vetskap inte glädjer dig som kvinna!

 23. R writes

  Tack för en bra text! Ville bara påpeka att London School of Economics är ett högst respekterat offentligt universitet, som bland annat producerat 16 nobelpristagare. Det är alltså inte en konservativ tankesmedja, vilket hävdas i texten.

 24. sofie writes

  “Lisa”.

  Varför ska vi som kvinnor känna glädje när någon förnekar att vi blir diskriminerade samtidigt som vi faktiskt blir det. Man kan ju bli frustrerad över mindre.

  Samtidigt är det väl ingen som förnekar att män också utsätts för diskriminering och orättvisor. Tyvärr verkar antifeministerna få det att framstå som att endast män blir diskriminerade medan kvinnornas liv är en dans på rosor. Hur man kan få en så felaktig och onyanserad bild av verkligheten är verkligen en gåta.

 25. Per writes

  Intressant att du skriver att Ström inte vet vad kvotering innebär för att förklara fel själv. Att du dessutom försöker framställa LSE som en konservativ högskola gör inte saken bättre, men spiken i din egen kista blir nog när du inte vill möta det folk skriver utan hänger upp det på folks valda namn. Men det är väl problemet med er feminister? Ni vill framhålla kvinnan och få upprättelse för de tusentals år av manlig dominans, ni vill inte bara leva jämställt. Det skulle för övrigt vara kul om du själv hade lite källor istället för bara ditt eget tyckande när du sågar Ströms brist på andra källor än tyckande.

 26. Christian writes

  Lisa, jag hade hoppats på respons på mitt inlägg. Not worthy?

  Elin, jag läste din länk men jag hittade inga övertygande argument till att kvotering är bra. Är det bara kvotering mellan könen du gillar eller ska alla typer av grupper kvoteras, ålder, etnisk härkomst etc?

  Om du drev ett stort företag och skulle tillsätta en ledningsgrupp bestående av 10 personer, skulle du då alltid tillsätta fem kvinnor även om 80% av de sökande var manliga?

 27. Marcus Fridholm writes

  Underbart lustmord på korkad argumentation. Tack Lisa, jag skrattade gott.

 28. flugvikt writes

  Sorry Lisa M, men det blev 6-0 till Ström, som kan borsta av sig och gå vidare.

 29. Fritte writes

  Hej Lisa,

  det är lite konstigt att du redan i inledningen börjar klanka ner på bokens definition på kvotering, samtidigt som du själv därefter berättar en halvsanning.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvotering

  Så ni som inte orkar läsa boken eller krönikan får helt enkelt gå in och läsa själva. Var dock kritiska till källan.

  För min del får gärna extremfeminister och extremantifeminister dra något gammalt över sig. Det är enligt min mening ett karriärsval mer än gott hjärta.

 30. sofie writes

  Flugvikt: det blev det knappast. De enda som håller med Ström är genusnytts egna läsare som har vallfärdats hit efter att recensionen nämndes i kommentarsfältet. De flesta män har en vettigare syn på jämställdhet.

 31. Peter writes

  Måste säga att du verkligen missat det hela men jag fick mig ett gott skratt iallafall.

 32. Peter writes

  och det är här ifrån vi kommer.

  http://henrikalexandersson.blogspot.com/2011/05/obs-klass.html

  Inte från genusnytt, vi är dom där vanliga människorna.

 33. Rikard writes

  Hej Lisa,

  jag har kommit till punkten ett i ditt inlägg och Pärs bok. Jag måste säga att du ger en påfallande ohederlig bild av sakernas tillstånd innan du kritiserar utifrån denna påstådda bild. För det första har Pär en lång rad vetenskapliga referenser (24 i detta stycke), och du bemöter inte någon av dem. För det andra har du fel i att kön inte betraktas som social konstruktion. Så här skriver regeringen 2003: “Det innebär också att regeringen betraktar manligt och kvinnligt som ’sociala konstruktioner’, dvs. könsmönster som skapas utifrån uppfostran, kultur, ekonomiska ramar, maktstrukturer och politisk ideologi.”.

  Jag har lite svårt att se hur detta kan missförstås, könet är en social konstruktion enligt Margareta Winberg-falangen av feminismen, den som kommit att dominera politik och akademi.

  Spelar detta någon roll? Du säger själv “Genom att associera egenskaper med en grupp…” skapas förväntningar och motsättningar. Sedan gör du just detta, associerar egenskaper till en grupp, när du säger

  “Kvotering handlar ju emellertid inte om att ägna sig åt positiv särbehandling av en grupp utan om att avbryta den positiva särbehandlingen av dem som befinner sig i majoritet,”

  Tankegången förutsätter ju att den medfödda biologiska benägenheten för olika saker för olika grupper är densamma. I annat fall är det ju inte en positiv särbehandling som ligger bakom en sned fördelning utan just lika behandling. Hur får du ihop de två i mina ögon vitt skilda, varandra uteslutande, ståndpunkterna?

 34. Yngve writes

  Den här recensionen innehåller alla de fel den beskyller Pär Ström för att begå. Grundläggande är att författaren till recensionen inte känner till något om den feministiska rörelsen och dess metoder. Och känner inte heller till Pär Ström och det han gör och har gjort tidigare i frågan.
  Det är lätt att raljerande skoja om utvalda bitar, men det tyder bara på rädsla för att det ska finnas någon sanning i det Pär Ström skriver. Varför kunde inte recensenten plocka fram faktauppgifter som bemöter de faktauppgifter som presenteras i boken?
  Men jag förstår att man kan inte ställa allt för höga krav på en recensent som inte förstår ett uttryck som “sanningens grund”. Recensenten har kanske aldrig ens handskats med sanning?

 35. Natalie writes

  Att Per Ström får publicera sina böcker är en triumf för demokratin och yttrandefriheten, och i sig det bästa motbeviset på den feministiska konspirationsteori han försöker sno ihop.

 36. V writes

  Okej, jag orkade inte ens läsa mer än ett litet stycke…tror det säger ganska mycket om det du sa om hur mycket tid den här mannen borde tillägnas…kanske han borde fundera lite kring varför han får så mycket utrymme som han får, kanske inte har med hans gedigna kunskaper att göra, kanske, kanske det är något annat….hmmm

 37. Per Hagwall writes

  “Kvotering handlar ju emellertid inte om att ägna sig åt positiv särbehandling av en grupp utan om att avbryta den positiva särbehandlingen av dem som befinner sig i majoritet, genom att – vid tillfällen då kvalifikationerna är desamma – välja en person som tillhör en underrepresenterad grupp”

  Eh, nej, om du skall kritisera Ström för att vara slarvig med definitionerna får du se till att inte vara det själv. Det är inte alls den enda och sanna definitionen på kvotering, tills alldeles nyligen gällde en klart diskriminerande kvotering på högskolan:

  http://www.grupptalanmotslu.se/grupptalan/Grupptalan_mot_SLU.html
  “2006 fällde Högsta domstolen Uppsala universitetet för olaglig diskriminering när 30 platser på juristutbildningen hade vikts åt sökande med två utlandsfödda föräldrar. De studenter som nekades plats hade bättre betyg än de som kvoterades in. Året därpå fälldes universiteten i Örebro och Karlstad efter att ha nekat plats åt kvinnor som fick stå tillbaka för sämre meriterade män. Genom dessa fall upphörde positiv särbehandling vid olika meriter – kvotering – i högskolan.”

  Sådan kvotering, avseende etnicitet, kön eller tillochmed ålder, förespråkas alltjämt av många debattörer i Sverige.

 38. ¨citystina writes

  Bra text!

  Angående kvotering till chefsposter så har följande slagit mig:

  Man pratar gärna diffust om att det blir annorlunda och bättre med en kvinna i ett team eller en grupp. Därför försöker man få in kvinnor i teamen. Jag är ingenjör och teamen är då olika arbetsgrupper som har ett teknikrelaterat syfte.
  Sällan är det någon som har specifierat de egenskaper som är vanligare hos gruppen kvinnor. Kanske att man är bättre på relationer, att man är bra på gruppdynamik, har lättare att ta med fler faktorer, kan göra mer än en sak samtidigt eler vad som helst annat. Egenskapskraven man ställer är tex “målmedveten, fokuserad, osv” – egenskaper som kanske är vanligare hos gruppen män.
  Inte förrns man lärt sig sätta namn på och uppskatta de egenskaper som är vanligare hos gruppen kvinnor, och inse att man eftersöker dem också, kommer kvotering att vara irrelevant.

  En annan grej är också strukturer som tex ett gäng säljare inom Europa (på mitt tidigare företag) där majoriteten var män. På kickoffer och andra resor gick de gärna ut på porrklubb om det fanns. Inte så roligt för en kvinna att hänga med på. Och då var man genast ute ur den informella gemenskapen och satt inte och skrattade åt minnen tillsammans eller hade helt missat att höra om en eller annan deal som var på gång osv.

 39. Rikard writes

  “Inte förrns man lärt sig sätta namn på och uppskatta de egenskaper som är vanligare hos gruppen kvinnor, och inse att man eftersöker dem också, kommer kvotering att vara irrelevant.”

  Så bra att du vet vad som verkligen behövs och vill använda statens våldsmonopol för att uppnå det. Kan vi inte rösta in dig som diktator så slipper vi det där jobbiga med respekt för andras önskemål?

  Fast… jag undrar om du verkligen vet så mycket om Kinnarummas Elektriska ABs affärer att du faktiskt kan avgöra vad de behöver?

  Har du för övrigt inte märkt att argumentationen är självmotsägande: om gruppen kvinnor har så annorlunda egenskaper att de naturligt behövs i vart sammanhang, kan inte dessa egenskaper då vara någonting som gör att fördelningen mellan män och kvinnor ibland blir något annat än 50/50?

 40. Peter writes

  Tack för tipset om boken!
  Jag håller inte alls med dig nu när jag läst den!
  Boken fick mig istället att öppna ögonen.

 41. MJ writes

  Den enda sakliga kritiken (i huvudsak håller du ju med Ström om fakta) är att du hävdar att kvinnoyrken blir låglöneyrken för att de blir kvinnoyrken. Exemplet är lärare.
  Här är det ju så att lärare aldrig varit ett särskilt höglöneyrke och idag inte är något särskilt låglöneyrke. Men samtidigt som statusen och lönen gått ner relativt sett så är det ju inte bara så att kvinnorna blivit en större andel, det har ju också så att det blivit hiskeligt många fler lärare. Detta är ju något som går igen oavsett kön, att finns det gott om en yrkesgrupp så går lönerna ner.
  Pär Ström bemöter ju myten att kvinnor skulle få lägre lön för samma jobb. Detta är ju inte sant och det är den myten som punkteras. Pär Ströms nyliberala förklaring till varför män och kvinnor väljer olika arbeten har ju egentligen inget med punkterande av myten att göra.

  Sen har du missuppfattat argumentationen kring hemarbetet. Ensamstående män och kvinnor lägger samma tid på hushållsarbete som sammanboende. Varför det är så spelar inte så stor roll, det viktiga är ju att kvinnor inte utför hemarbete ÅT män. Det är inte så att den sammanboende mannen tjänar tid genom att hans sambo/fru sköter hushållsarbetet. Även utan sambo/fru skulle han lägga samma tid på hushållsarbete och även utan sambo/man skulle hon lägga samma tid på hushållsarbete. Det är ju som sagt den feministiska myten det gäller.

 42. Belinda writes

  Jätte bra Lisa, det behövs verkligen fler som bemöter Per Ström och hans korkade bok. Hanna Fridén var himla duktig i ett radioprogam med henne och Per Ström. Tycker hon visade jätte bra att han inte förstått nått.

  Skulle vilja tipsa om en annan blogg med massor av bra argument mot Per Ström och hans antifeministiska lögner.
  .
  http://noboytoy.bloggplatsen.se/2011/05/23/5424826-par-stroms-6-antifeministiska-logner/

 43. Hur tänker Pär Ström här? » hej sonja writes

  [...] Ni kan läsa Lisa Magnussons recension på hans bok här (rekommenderar att ni gör det om ni är intresserade). [...]

 44. DrKejs writes

  Såja, dags att granska dina punkter kortfattat:

  1. “Kön är en social konstruktion”

  Fascinerande slutledningar du gör!

  Ingen människa du träffat har påstått att könet är en social konstruktion, därför är påståendet om att det inom feminismen finns en myt om att kön är en social konstruktion felaktigt. Synd att du missade att Pär refererar till formella dokument (Skr 2002/2003:140).

  Du påstår att Pär hänvisar till apor och råttor; har du verkligen missat att Pärs huvudargumentation är baserad på studier som är gjorda på människor eller undviker du att nämna det med flit?

  Detta ser den som själv läser Pärs bok.

  Varför framför du osanningar på denna punkt?

  2. “Kvinnor har sämre betalt”

  Till och med din rubrik är medvetet vinklad. Pär sågar myten om att ”Kvinnor får lägre lön
  för samma jobb”. Varför vinklar du rubriken?

  Att vi har lika lön för lika arbete i Sverige torde det inte råda något tvivel om baserat på de undersökningar som Pär refererar till.

  Du borde inte angripa halmgubbar som du själv bygger upp, speciellt när det är så enkelt att själv läsa vad Pär skriver.

  3. “Kvinnor har svårare att göra karriär”

  Här påstår du att Pär menar att kvinnor helt enkelt är ointresserade av att göra karriär och helst bara vill gifta sig rikt så att de därefter kan stanna hemma och sköta hushåll och barn; detta är inte vad Pär skriver, så varför förvränger du det?

  Pär presenterar gott om underlag som visar att kvinnor inte är diskriminerade när det gäller att göra karriär, även om du väljer att inte ens nämna det (utöver ett lösryckt citat).

  Pär tar också upp exempel på att kvinnor har lättare för att göra karriär; dock är detta endast exempel och inte baserat på omfattande undersökningar vilket gör att detta enbart är en hypotes. Fast om jag använder ditt eget sätt att argumentera på så räcker detta underlag gott och väl för att bevisa att män är fruktansvärt diskriminerade vid chefstillsättningar…

  4. “Män slår kvinnor”

  Här kommer du inte ens in på något eget resonemang utan avfärdar bara Pär med: “Själv menar jag att det rimligen borde vara precis tvärtom”.

  Menar du verkligen allvar med detta avfärdande, baserat på att du RIMLIGEN anser en sak???

  Sen kommenterar du inte ens väld i nära relationer och att internationella undersökningar visar att våldet i lika hög grad utövas av kvinnor som av män.

  5. ”Kvinnor dubbelarbetar”

  Här bemödar du dig inte om att föra fram något överhuvudtaget annat än att anklaga Pär för att fantisera. Oj, vilken fantastisk argumentation från din sida! Så väl underbyggd!

  Synd att du helt ignorerar att föra fram vad det är för studie och att den kommer fram till att män jobbar mer än kvinnor när man räknar ihop betalt och obetalt arbete.

  Synd att du helt missar att Pär framför att det är ett problem att kvinnor vid separation som har jobbat mindre också får lägre pension varje månad (dock missar han att kvinnor får en större summa totalt med tanke på att kvinnor lever längre).

  6. “Kvinnor får sämre sjukvård”

  Ingen argumentation från din sida, med andra ord håller du med om att detta är en myt.

  Du framför att Pär inte preciserar något område där män får sämre sjukvård; varför fabulerar du, det är precis det han för fram med ett antal exempel.

  Som sagt, det bästa den som är intresserad av hur det ser ut i verkligheten kan göra är att själv läsa Pärs bok och gå till källorna för att bilda sig en egen uppfattning.

  Att lyssna på hur feministerna med diverse härskartekniker försöker få bort den så obehaglige Pär Ström är oerhört talande för feminismen som helhet; ni är inte intresserade av att sanningen ska komma fram eftersom ni har så mycket att förlora på det.

 45. emelie writes

  Per hagwall: Det man gör på högskolan är positiv särbehandling. Det är en annan sak.

 46. myss writes

  “Det man gör på högskolan är positiv särbehandling. Det är en annan sak.”

  På vilket sätt är det den annan sak? Den sägs visserligen ha ett annat SYFTE, men det är samma sak i praktiken.

 47. Pauli Sumanen writes

  I Sverige män och kvinnor har genomslittligt samma lön per gjort arbetstimme.
  Att män får mer inkomster beror så av det faktum att de gör mer arbetstimmar.

  Se statistiken härifrån:
  http://www.tasa-arvo.com/Sweden-svenska-kvinnans-krona.html
  Båda statistiken (inkomster och arbetstimmar) är från SCB. Och bilderna är hämtade från deras internetsidor.

 48. Stockholmare writes

  @emelie: “Det man gör på högskolan är positiv särbehandling. Det är en annan sak.” – vi bryter ner det.

  Positiv – för att förbättra
  särbehandling – diskriminering

  Så: diskriminering för att förbättra. Då är ju frågan ur vems synvinkel? Givetvis den minst representerade gruppen: kvinnor.

  Tankeexperiment: 10 tjänster ska tillsättas med identiska kompetenskrav och 10 kvinnor och 100 män söker och alla har identiska meriter. Med positiv särbehandling kan 5 kvinnor och 5 män tillsättas. Det innebär att kvinnor har 50% sannolikhet att få anställning och män 5%. Jämställt? Nej! Diskriminering? Ja!

  För övrigt är det rätt patetiskt att kritisera Ströms bok med argumentet att det finns ihåliga källor och att det mesta är löst tyckande samtidigt som man inte kan prestera ens en källa som motsäger det som skrivs i boken och alltså endast far med löst tyckande själv.

  OT: För övrigt: jag är en programmerare med väldigt attraktiva kunskaper och hög kompetens. Vartenda gång jag sökt jobb så har jag kategoriskt sorterat bort annonser som “gärna ser kvinnliga sökanden” just för att det i praktiken innebär positiv särbehandling. Det betyder att vissa företag går miste om kompetent personal pga positiv särbehandling.

 49. Anmärkningsvärt 24 maj 2011 — Being Micke Kazarnowicz writes

  [...] Sex femi­nis­tiska myter. — Lisa Magnusson | Rodeo Magazine- JÄMSTÄLLDHET Lisa Magnusson skju­ter effek­tivt Pär Ströms bok “Sex femi­nis­tiska myter” i sank i ett (ganska kort) blog­gin­lägg. Personligen är jag mer irri­te­rad över dem som läser Pär Ströms blogg och kom­men­ta­rer och retar sig på dem. Det är unge­fär som att stoppa ner valda köns­de­lar i ett getingbo och sen klaga på att det gör ont. Troll ska ignoreras. [...]

 50. myss writes

  Kommentarer avstängda?

 51. myss writes

  “Rodeo Magazine- JÄMSTÄLLDHET Lisa Magnusson skju­ter effek­tivt Pär Ströms bok “Sex femi­nis­tiska myter” i sank i ett (ganska kort) blog­gin­lägg.”

  Det för hon inte alls.

  Hon skriver först och sist i texten att Pär är jättedum och har fel om allt,
  men i det faktiska argumenterandet pekar hon bara ut enstaka fel, och svamlar
  sedan runt punkterna med sina egna ounderbyggda spekulationer.

 52. Christoffer writes

  Jag kan bara hålla med dig, Lisa. Om Per Ström hade fokuserat på de områden som män är missgynnade och lyft fram dessa till debatt som ett komplement till kvinnofrågorna för att nyansera debatten istället för att gå i krigsställning mot feminismen och lägga så mycket energi på att driva tesen “kvinnor är inte alls förtryckta”. Vi lever fortfarande i en kultur som har mycket specifika uppfattningar om män och kvinnor och där alla som inte passar in kommer i kläm. Det blir bara löjligt att påstå att det inte är så att både män och kvinnor missgynnas, på grund av kulturella normer, men på olika sätt. Ström borde titta lite mer på Pelle Billing och hur han skriver. Jag är väl inte nåt Billing fan, men av det jag sett så driver Billing mansfrågorna betydligt mer aktivt, och försöker i stor grad föra fram ett resonemang där befrielse från könsrollerna är central. Ström försöker istället närmast förstärka dom.

  Jag kommer aldrig förstå varför Ström och hans gelikar driver frågan om de biologiska skillnaderna så hårt som de gör. Det tycks som deras ståndpunkt är att allt var bra på 50-talet och vi bör gå tillbaka dit. Individen kommer helt i kläm i detta resonemang. Jag menar, även om alla myterna skulle stämma på ett generellt plan så är individuella skillnader så enorma att könsrollerna ändå alltid blir fängelsen. Vi kan inte eftersträva ett samhälle där män och kvinnor förväntas vara så och så, utan alla måste få vara sig själva. Allt prat om det tradionellt manliga hjälper inte mig som kille ett smack; tvärtom, jag har aldrig passat in i den rollen.

  Alla ni som spyr galla i kommentatorsfältet: tycker ni åtminstone borde se att Lisa faktiskt är väldigt nyanserad när det gäller många saker. Hon erkänner att män drabbas av mer våld, hon medger att det finns många områden där män missgynnas, hon är skeptisk till kvotering m.m. Lisa är inte en av dessa feminister som tycker att allt är mäns fel och kvinnor alltid är offer. Tvärtom har hon aktivt kritiserat den del av feminismen som överdriver offertänket, och fått mycket skit för detta. Hon är inte nån rabiat hatare, så jag tycker ni bör anlägga en trevligare ton.

 53. Stockholmare writes

  @Christoffer: “Lisa faktiskt är väldigt nyanserad när det gäller många saker. Hon erkänner att män drabbas av mer våld, hon medger att det finns många områden där män missgynnas, hon är skeptisk till kvotering m.m. – ” – samtidigt skriver hon “Pär Ström för fram teorin att det är feminismens fel att vi inte talar tillräckligt mycket om våld mot män. Själv menar jag att det rimligen borde vara precis tvärtom: Skälet till att vi inte pratar om det är att vår kultur inte är tillräckligt jämställd.” – innan feminismen institutionaliserades i Sverige så pratades det inte om relationsvåld över huvud taget. Feminismen institutionaliserades och då talas det endast om hur kvinnor misshandlas relationer. Detta trots att män misshandlas mer över lag och lika mycket i relationer och trots att feminismen sägs vara för jämställdhet. Alltså likabehandling av könen. Att då endast tala om “mäns våld mot kvinnor” gör att feminismen i Sverige bortser from misshandeln av män.

  Det blir mer märkligt när dessa “osynliga strukturer” som genusvetarna ser trots att de är osynliga förklarar våld av män mot kvinnor med maktstrukturer men har inte samma förklaring när det är våld av kvinna mot man eller våld av kvinna mot kvinna.

  Logiken lyser med sin frånvaro, det är där kritiken kommer in.

 54. Christoffer writes

  Kritik är bara naturligt. Det är tonen hos en del som jag invänder mot. Inte för att Lisa inte kan ta det, men det blir trevligare om alla är trevliga, är mitt motto :).

  Stockholmare: jag tror vi tolkar den där meningen helt annorlunda :). Lisa ser det nog som en brist på jämnställdhet att synen på relationsvåld är som den är idag. Vad jag förstått så menar hon att det i mycket bottnar i vår kulturs syn på mannen som stark och handlingskraftig och som kan ta hand om sig själv, och kvinnan som något som mellan barn och vuxen; någon som är lite bräcklig och behöver hjälp. Eller för att citera Lisa: “Våld mot kvinnor betraktas alltid som något djupt upprörande, eftersom kvinnor anses ömtåliga och svaga, men vår idé om vad det är att vara man hindrar oss från att se att också män kan vara offer.”

  Denna syn på män och kvinnor är inget som feminismen skapat utan som funnits betydligt längre, även om den i Sverige dominanta radikalfeminismen tyvärr inkorporerat den i sin världssyn. Tänk ROKS och liknande. Relationsvåld må inte ha tagit samma plats i diskussionen förr i tiden, men visst fanns dessa idéer då med. Så tidigt som 1200-talet instiftade Kung Birger Jarl särkilda lagar om “kvinnofrid”. Även Per Ström går i fällan genom att försöka förstärka traditionella könsroller, dvs den om kvinnan som den omvårdande och osjälviske och mannen som den drivne och ambitiöse. Ström kan inte å ena sidan klaga på att våld mot män ignoreras och å andra sidan propagera för könsroller ala 50-talet där “mjuka” män knappast hade någon plats förutom att göras till åtlöje. Ström kan inte ha kakan och äta den, även om han försöker.

  Det här med osyngliga strukturer är nog annars den mest missförstådda biten hos anti-feminister. Det är sant att det finns feminister som ser världen som en ondsint manlig konspiration mot kvinnor som yttrar sig i allting. Lisa slår mig dock mer som en person som ser den kulturella påverkan som alla utsätts för, män som kvinnor, och att det påverkar de beslut och handlingar vi utför i livet. Alla är lika skyldiga till att upprätthålla detta. För att citera en av Lisas och en av hennes skarpaste krönikor:

  “Jag undrar hur länge vi skall prata i teoretiska termer om att Männen är ett kollektiv som är roten till allt ont och förtrycker Kvinnorna som grupp. Männen jag känner beter sig faktiskt inte särskilt förtryckande. Och Kvinnorna jag känner är inga offer. Visst finns det förväntningar på oss utifrån vad vi har mellan benen, sådan ser vår kultur ut. Men vi är ju alla en del av den kulturen, eller hur?”

  Som sagt, jag tycker Ström borde ta en page ur Pelle Billings bok och inrikta sig på mansfrågor. Där kan han kanske göra en viss nytta. Fast å andra sidan kan man undra hur hans vurm för kvinnan som den primära uppfostraren och omvårdaren ska hjälpa män att behandlas bätttre i vårdnadstvister, eller få anställning på förskolor mm. Tror tyvärr att den strikta biologiska modell Ström representerar snarare ökar mäns problem inom dessa områden.

 55. Erik E writes

  Usel recension.

  T.ex.
  “I övrigt refererar Pär Ström nästan enbart till debattartiklar och annat tyckande.”

  Huvuddelen av referenserna är till forskning eller debattartiklar av forskare vars, som du kallar det, “tyckande” (d.v.s. slutsatser), baseras på just forskning.

  “”det också kommit fram många exempel på att män får sämre vård än kvinnor” (hans kursivering). Han preciserar inte något av de många exemplen närmare.”

  Tvärtom så presenterar han längre fram i samma kapitel en lång lista på exempel på just detta, med källhänvisningar. Orkade du inte läsa så långt?

  Detta är ett tydligt exempel på en recensent som redan innan hon öppnat boken har bestämt sig vad hon ska tycka om den.

 56. krakel writes

  vi tar det en gång till:

  “Ensamstående män och kvinnor lägger samma tid på hushållsarbete som sammanboende. Varför det är så spelar inte så stor roll, det viktiga är ju att kvinnor inte utför hemarbete ÅT män. Det är inte så att den sammanboende mannen tjänar tid genom att hans sambo/fru sköter hushållsarbetet. Även utan sambo/fru skulle han lägga samma tid på hushållsarbete och även utan sambo/man skulle hon lägga samma tid på hushållsarbete. Det är ju som sagt den feministiska myten det gäller.”

 57. Sanningen om Papparättsrörelsen writes

  Du skriver: “Tänk om Pär Ström istället skulle lägga sin tid och möda på att arbeta för det som uppenbarligen står honom närmare om hjärtat, nämligen mansfrågor. Det finns en rad områden där män är missgynnade. Några exempel: Att pojkar halkar efter flickor i skolan, att pappor fortfarande inte ses som fullgoda föräldrar utan konstant förbises i familjerättsprocesser”

  Skrämmande att så lite kunskap finns om att det är just det här som Pär Ström och papparättsrörelsen ivrigt arbetar för: att de män som “missgynnas” när det gäller vårdnad, boende och umgänge ska få umgänge och vårdnad. Skrämmande för att det handlar om kvinnor och barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp därmed tvingas till fortsatt utsatthet. De fäder som inte har vårdnad “missgynnas” nämligen inte, utan de “samarbetssvårigheter” som finns angivna i domstol handlar om våld eller övergrepp då detta är den beteckningen som domstolarna använder när det förekommit våld och finns domar, besöksförbud och annan dokumentation som ligger bakom men som inte nämns där. Många undersökningar visar att man aldrig nämner det i klartext i domsluten, utan det återfinns istället i den skriftliga bevisningen.
  Pär Ström och papparättsrörelsen arbetar hårt för att pedofilförsvararen Richard Gardners “teori” om PAS, Parental Alienation Syndrome, ska etableras som bedömningsgrund i vårdnadstvister och som barnpsykiatrisk diagnos. De har lobbat så ivrigt för detta, att det redan används som bedömningsgrund i vårdnadstvister i Sverige, vilket fått förödande följder för våldsutsatta mödrar och barn. Se mer på bloggen Sanningen om papparättsrörelsen.

 58. Mr Besswerwisser writes

  Håller med Erik: Detta är ett tydligt exempel på en recensent som redan innan hon öppnat boken har bestämt sig vad hon ska tycka om den. Vad heter ‘mansgris’ på feministiska?

  Det hela handlar om att feminismen har blivit en industri och levebröd för ett stort antal konsulter, bloggare osv. Alla vill ju försvara det man har.

  Det som händer nu är en spegelbild av hur det var då kvinnor började kämpa för rättvis behandling – fast nu är det tvärtom. Det finns en anledning till att det finns olika kön kompletterar varandra. Mannen behöver kvinnan och kvinnan behöver mannen. Eller hur?

 59. Sanningen om Papparättsrörelsen writes

  Mr Besserwisser talar som han har förstånd till (se nicket). “Det som händer nu är en spegelbild av hur det var då kvinnor började kämpa för rättvis behandling”. Spegelbild kan det möjligen vara då Rätt och Fel bytt plats och blivit spegelvända, men jag gissar att det inte var riktigt så som Mr Besserwisser avsåg att hans kommentar skulle tolkas. Det papparättsrörelsen gör nu är nämligen inte att kämpa för rättvis behandling, utan för att våldsbrott och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn ska legaliseras och brottsoffren kriminaliseras och dessutom sjukförklaras med diagnosen PAS – Parental Alienation Syndrome, ett påfund av den ökände pedofilförsvararen och “expertvittnet” i vårdnadstvister Richard Gardner. Det anhang som papparättsrörelsen har i sitt följe som också vill införa PAS som diagnos och bedömningsgrund i vårdnadstvister är inte bara Mr Big Besserwisser himself Pär Ström utan vidare även Ingrid Carlqvist som nyligen bagatellserar Nationaldemokraterna i en video från Danmark dit hon tydligen numera åker för att hitta sina sanna själsfränder, Daddy som i Daddys blogg = Joakim Ramstedt, som hängt ut sekretessbelagda uppgifter om sitt eget barn på nätet, så att Datainspektionen får sätta ner foten ordentligt, med flera. Just ett snygga sällskap, vars strävan att införa Richard Gardners stora humbug Parental Alienation Syndrome som bedömningsgrund i vårdnadstvister i allra högsta grad även stöds av den moderate riksdagsmannen Anti Avsan, tillika rådman och före detta polis och medlem i Norrmalmspiketen, närmare bestämt den så kallade Baseballigan.

 60. Sex feministiska myter eller hur man kan missbruka ordet sanning « Feministbiblioteket writes

  [...] redan innan jag läste boken att jag skulle bli förbannad och någonstans känns det som att Lisa Magnussons träffsäkra analys av boken gör att man inte behöver läsa originalet. Man vet redan vilket [...]

 61. Eg writes

  Hela recensionen består av härskartekniker från dig, en feminist.

  Förvånande? Knappast. Du säger att han kommer med eget flum, men du själv bidrar inte med något vetenskapligt överhuvudtaget (statistik utan genomgående analys är inte vetenskapligt). Vem flummar här?

 62. Stockholmare writes

  @Christoffer: ”Pär Ström för fram teorin att det är feminismens fel att vi inte talar tillräckligt mycket om våld mot män. Själv menar jag att det rimligen borde vara precis tvärtom: Skälet till att vi inte pratar om det är att vår kultur inte är tillräckligt jämställd.” – Ja, precis så: det är feminismens(för att vara övertydlig: den framträdande feminismen i Sverige senaste 10-15 åren) fel att det inte är en jämställd situation när det gäller rapporteringen om våld i nära relationer. Detta eftersom man(feministerna och genusvetarna på senare år) bara brytt sig att mäta frekvensen av anmälda brott mot kvinnor utförda av män. Lite roligt när man sysslar med att synliggöra könsroller och totalt struntar i att utforma undersökningar som kontrollerar för genusrollen. Det må vara så att det inte går men då kan man heller inte dra slutsatser som har med könsrollen att göra.

  Statistiskt sätt så borde alla grupper få lika mycket uppmärksamhet för alla ingående komponenter över tid. Alltså borde kvinnliga förövare studerats lika mycket som manliga. Kvinnliga offer borde fått lika mycket uppmärksamhet som de manliga. Detta om de som visar uppmärksamheten gör det utan att diskriminera. Genusvetarna och feministerna som syns och för anslag idag och senaste åren har uteslutande tittat på kvinnors situation.

  ”Våld mot kvinnor betraktas alltid som något djupt upprörande, eftersom kvinnor anses ömtåliga och svaga, men vår idé om vad det är att vara man hindrar oss från att se att också män kan vara offer.” – den feministiska rörelsen(som också är det som kritiseras, inte “vår” syn) som säger sig bekämpa orättvisor åt båda hållen kan omöjligen endast arbeta för att:
  1) drabbade kvinnor får nästintill all hjälp -> drabbade män får nästan ingen hjälp
  2) förövande män får hjälp att inte slå
  3) förövande kvinnor synliggörs inte alls
  Vi är nog överens om att kvinnojourerna får anslag av för att hjälpa utsatta kvinnor. Vi är nog överens om att mansjourer endast har fått anslag för behandling av utsättande män. Vi är nog överens om att det är feminismrörelsen de senaste 20 har varit bidragande för att synliggöra det våld kvinnor utsätts för av sina män och därmed större anslag för att hjälpa utsatta kvinnor.

  Det är oförskämt att säga att feminismen i Sverige har kämpat för jämställdhet, lika behandling, lika rättigheter och lika skyldigheter. Det feminismen av idag kämpar för är kvinnors ökade rättigheter och minskade skyldigheter. Att män i vissa enstaka fall också gynnats har varit mer av en biprodukt än ett lika önskat mål som målet varit för kvinnor.

  Och, nej, jag försöker inte vara “hård/internettuff/förolämpande”. Däremot är jag en av många rationella varelser som har som motto att känslor grumlar ett logiskt tänkande. Har man inte ett logiskt tänkande kommer så kan man endast gissa sig till logiska slutsatser(oxymoron). Jag är från mars och mitt språk är logos.

 63. Sanningen om Papparättsrörelsen writes

  Stockholmaren,

  Och är det nånting som kvinnor verkligen behöver starta right now med så är det att försvara sina och barns rättigheter igen. Hela rättssystemet är korrupt till förmån för förövarna och det har papparättsrörelsen sett till. Just den papparättsrörelse som Pär Ström och hans förövaranhang tillhör. Det handlar om att de vill legalisera sex- och våldsbrott mot kvinnor och barn och kriminalisera offren. Snart är det helt legalt med våldtäkt mot minderåriga. Det senaste fallet där HD friade förövaren talar sitt tydliga språk. Det är helt enkelt vidrigt hur långt detta gått, och det beror på att kvinnorörelsen desarmerats och belagts med yppandeförbud. Den svartmålning av kvinnorörelsen som skett får vi nu betala priset för i form av snabb och allvarlig urholkning av kvinnors och barns rättigheter, för de går hand i hand. Kvinnor tillåts inte ens försvara sitt eget och sina barns liv utan det är fritt fram för gärningsmännen att fortsätta våldta och slå. Och brotten blir allt grövre. Många västländer står det lika illa till. I England stängs kvinnojourer så det finns ingenstans för misshandlade kvinnor att ta vägen. I USA har 25 barn mördats av fäder som tillerkänts rätt till obevakade umgängen med sina barn, trots att mammorna varnat för att de var farliga. Domstolen trodde på pappan vars ombud hänvisade till den ökände pedofilförsvararen Richard Gardners sjuka idéer om PAS, Parental Alienation Syndrome. De barnen lever inte längre för deras pappa mördade dem. Och domstolen trodde på pappan, att han inte var farlig, det ledde till barnens död.

 64. Stockholmare writes

  @Sanningen om Papparättsrörelsen: Det är uppenbarligen inlägget jag skrev som du “svarar” på men du “svarar” inte på något som står skrivet där. Fail.

  Apropå det fall i HD senast så kan man ju tycka att man ska kunna förvänta sig att alla, även barn, vars berättelser anses vara både opreciserade och obestämda till sitt antal anses som mindre trovärdiga. Den här typen av beviskrav krävs i en rättsstat även om den rimmar illa med den verklighet som juridiken här har att pröva i sexualbrottsmål.

  Tonårspojkens berättelse var i allmänna ordalag och ändrades under tiden som gick. Samtidigt var både hans och släktens inställning till mannen mycket negativ. Det är alltså fråga om ett tilltrosmål. Det saknas helt iakttagelser, teknisk bevisning och läkarintyg som utvisar några skador. Det har inte heller hittats någon barnpornografi hos mannen. Vittnesbevisningen har varit inriktad på hans karaktär och allmänna uppträdande.

  En enda juristdomare av de nio som i tre instanser har bedömt åtalet har ansett mannens skuld ställd bortom rimligt tvivel. Du menar att högsta domstolen uppställt sådana beviskrav som värderar bevisen i föregående stycke som låga härrör från Papparättsrörelsen? Foliehatt någon?

  “HD friade förövaren talar sitt tydliga språk”: logiskt felslut. En förövare är den som begår ett brott så den beteckningen kan inte användas efter en friande dom har fallit. Alltså är uttalandet “HD friade förövaren” intetsägande och inte något som en rationell människa tillåter påverka sig själv känslomässigt.

  “Den svartmålning av kvinnorörelsen som skett får vi nu betala priset för i form av snabb och allvarlig urholkning av kvinnors och barns rättigheter”: det är inte en svartmålning av kvinnorörelsen utan av feminismen av idag. Att bevisning ska bara trovärdig ger oss inte en “snabb och allvarlig urholkning av kvinnors och barns rättigheter” av den enkla anledningen att det aldrig varit en rättighet att få bevisningen i ett rättsfall viktat större om utsagor kommer från barn/kvinnor.

  “Kvinnor tillåts inte ens försvara sitt eget och sina barns liv utan det är fritt fram för gärningsmännen att fortsätta våldta och slå. Och brotten blir allt grövre. “: hur tillåts inte kvinnor försvara sig? hur är det fritt fram för att fortsätta våldta och slå? Hur blir brotten grövre? Källa på något av detta?

  “I England stängs kvinnojourer så det finns ingenstans för misshandlade kvinnor att ta vägen.”: måhända att det är sant, vet ej, men om du inte kan presentera förklaringen och underbygger detta med argument kan du heller inte göra bedömningen att det är en sämre situation som uppstår. Kanske de slussar en del av pengarna som uteslutande gått till kvinnojourer till mansjourer? Då skulle det ju vara bra på så sätt att även män som misshandlas i nära relationer har någonstans att vända sig. Jämställt och bra. Rena spekulationer, jag vet, men det är en hypotes som inte omkullkastats och som således är en konkurrerande hypotes till din egen verklighetsförklaring: “Papparättsrörelsen”. Är detta “Patriarkatet” v2.0 eller är det kanske en plugin till “Patriarkatet” v1.0?

  “I USA har 25 barn mördats av fäder som tillerkänts rätt till obevakade umgängen med sina barn, trots att mammorna varnat för att de var farliga. Domstolen trodde på pappan vars ombud hänvisade till den ökände pedofilförsvararen Richard Gardners sjuka idéer om PAS, Parental Alienation Syndrome. De barnen lever inte längre för deras pappa mördade dem. Och domstolen trodde på pappan, att han inte var farlig, det ledde till barnens död.”: flera logiska felslut.

  1) “I USA har 25 barn mördats av fäder som tillerkänts rätt till obevakade umgängen med sina barn, trots att mammorna varnat för att de var farliga”: att sätta likhetstecken mellan åtal där ena parten säger att den andra parten är farlig och fällande dom skulle för det första betyda att man bortse från allt vad rättssäkerhet betyder. För det andra skulle det uppstå dödlägessituationer där det skulle räcka att den svarande gör en motanmälan och säger samma sak. Då skulle staten/släkt få gå in som förälder eftersom båda föräldrarna förlorat vårdnaden alternativt sitter i fängelse.
  2) “Domstolen trodde på pappan”: Domstolen gjorde en bedömning av kvinnans och mannens berättelse och kom fram till att det inte var ställt bortom rimligt tvivel att det målsäganden påstår är sanningen. Det betyder INTE att de tror att mannen säger sanningen.
  3) Kopplingen PAS/Richard Gardners och friande dom, du gör följande: Domstolen trodde på pappan. Pappans ombud hänvisade till Richard Gardner/PAS. Pappan friades. Alltså, bidrog PAS/Richard Gardners till att mannen friades. Denna logiska kedja bryts redan vid första logiska steget pga 2) men låt oss för skojs skull anta att 2) inte gällde. Att Gardners vittnar i ett mål betyder inte att vikt läggs vid det han säger. Den friande domen kan inte sägas bero på att Gardners har knäppa idéer. Det faller på sin egen orimlighet. Knäppa idéer lär knappast ha högre bevisvärde än kloka idéer.

  Det finns mer att klaga på i din text men tänker inte göra det “right now”, det jag här tar upp var bara de grövsta övertrampen. Det enda som kan betraktas som sanning i ditt inlägg är detta: “De barnen lever inte längre för deras pappa mördade dem” och är också det enda som kan sägas grundas i vetenskapen: observation(barnen är döda), en hypotes(pappan dödade dem) som sedan testats i rätten och blivit en teori(De barnen lever inte längre för deras pappa mördade dem).

 65. Sanningen om Papparättsrörelsen writes

  Stockholmaren,

  För det andra verkar du inte förstå skillnaden mellan ett brottmål och en civilrättslig vårdnadstvist. I de fallen där barnen mördats av pappan handlar det alltså om civilrättsliga vårdnadstvister i vilka mamman varnat rätten för att tilldöma pappan obevakat umgänge men domstolen gjort det ändå för att mamman, pga PAS-agendan i domstolarna, inte blivit trodd, vilket lett till obevakade umgängen för fäder som under dessa obevakade umgängen sedan mördat barnen.
  Det har ingenting att göra med de brottmål som sedan följt, dock vet man ju att pappan mördade barnen i fråga, så någon fråga om ifall mannen var “oskyldig” är det inte.

 66. Stockholmare writes

  @Sanningen om Papparättsrörelsen: återigen svarar du inte på det jag skriver. Jag antar att du vill ha en diskussion om PAS.

  “Det senaste fallet där HD friade förövaren talar sitt tydliga språk”: 9 av 11 stycken jag skrev handlar om HD-fallet som du hänvisar till och gällde sexövergrepp, ett brott, och alltså ett brottsmål. Stringenta beviskrav. Jag har rätt.

  Det fiffiga med logik är att det funkar i brottsmål såväl som i civilrättsliga mål så min logik går att applicera även där. Enda skillnaden är att beviskraven är lägre.

  “I USA har 25 barn mördats av fäder som tillerkänts rätt till obevakade umgängen med sina barn, trots att mammorna varnat för att de var farliga.”: i USA är Connecticut den enda stat som inte kräver att man tar hänsyn till våld i hemmet vid vårdnadstvister. Så i USA är det ett undantag om man inte tar hänsyn till våld i hemmet. Det uppstår nu två scenarion:
  1) våld i hemmet togs inte upp: detta är premiss enligt den citerade texten.
  2) våld i hemmet togs upp: i USA, precis som i Sverige har man lägre beviskrav i civilrättsliga mål. I USA tillämpar man majoritetsprincipen dvs att mest bevis viktat efter respektive bevisningstyps tyngd(t ex utsagor lägre än filmbevis). “Bäst bevis vinner”. I detta fallet dömde domstolarna inte till målsägandes favör. Det tolkar jag som att mest bevis vägde för fädrarna. Alltså kan det räcka med utsagor men som jag sa: “För det andra skulle det uppstå dödlägessituationer där det skulle räcka att den svarande gör en motanmälan och säger samma sak”.

  2-0.

 67. Levis writes

  Du är bra, Lisa! Mycket mycket bra, till och med.

 68. Sanningen om Papparättsrörelsen writes

  Det är verkligen inget undantag, till och med Dr Phil har tagit upp detta som ett epidemiskt problem, och anslutit sig till en kampanj End the Silence on Domestic Violence – Custody Battles, och på många sidor redovisas att det inte bara är 25 barn utan många fler amerikanska barn som mördats till följd av PAS-agendan i domstolarna.

  http://www.drphil.com/shows/show/1492/

  http://tinyurl.com/6aabohg

  ”In the nine months between June 2009 and April 2010, 75 children have been killed by fathers involved in volatile custody battles . . .”

 69. Stockholmare writes

  “Det är verkligen inget undantag”: Jodå, 1 av 50 stater kräver inte att man tar hänsyn till våld i hemmet så det är precis ett(sic) undantag.

  “till och med Dr Phil har tagit upp detta som ett epidemiskt problem”: Dr. Phil som källa av information? “till och med Dr Phil”? Hahaha, lol på den.

  “och på många sidor redovisas att det inte bara är 25 barn utan många fler amerikanska barn som mördats till följd av PAS-agendan i domstolarna.”: För det första finns det inga belägg för kopplingen mord av sina barn och PAS om du inte har belägg för att domstolar uttryckligen motiverat sitt domslut med PAS i just dessa 25 fallen men inte i några andra fall. För det andra så är mörkertal inte ett argument eftersom man inte vet något om “talet”. För det tredje är det tämligen irrelevant att nämna siffran 25/75 om man inte nämner totala siffran av antalet vårdnadstvister. För det fjärde så jämför du inte frekvensen mord av sina barn innan och efter PAS upptäcktes och kan därmed inte säga att PAS överhuvud taget påverkat något/någon alls.

  ”In the nine months between June 2009 and April 2010, 75 children have been killed by fathers involved in volatile custody battles . . .”: “volatile” betyder flyktig eller som i detta sammanhang att vårdnadstvisterna var hetsiga/känslosamma. INTE att mannen var “violent”. “violent” != “volatile”.

 70. Den viktigaste mansfrågan i dagens Sverige: den feministiskt vinklade diskursen « bittergubben writes

  [...] ”Tänk om Pär Ström istället skulle lägga sin tid och möda på att arbeta för det som uppenb… [...]

 71. Henrik writes

  Du tycks ha fått orsak och verkan om bakfoten i ditt “bevis” för att lönerna sänks när det blir mer kvinnor då det i artikeln du hänvisar till skrivs “Det viktigaste skälet till att män överger läraryrket är löneutvecklingen,” i länken http://www.gp.se/ekonomi/1.326997-lararfack-fler-kvinnor-ger-lagre-lon

  Detta säger att orsaken ( dålig löneutveckling ) ger resultatet ( färre manliga sökande ).
  Detta säger också att ditt förlöjligande av kvinnors relativt mannens ambition lönemässigt är felaktigt.

  Det kanske är så att du inte läser, förstår eller bryr dig om dina “källor”. För detta är inte en tolkningsfråga. Huruvida det artikeln skriver är sant eller inte kan jag inte svara på. Bara att utanför de tidigare påvisade punkterna av bristande intresse du visar läggs ytterligare en.

 72. Thomas writes

  Att du inte förstår vad som står i boken betyder inte att den är fylld med nonsens. Denna bok har betydligt bättre källor och mer statistik på sina magra 100sidor än merparten av hans meningsmotståndares böcker som i huvudsak bygger på subjektiva argument.

 73. Annika writes

  Jag tyckte recensionen var super!
  Vad som däremot gör mig ledsen/trött är alla kommentarer på den…
  Det är klart att vem som helst av er kan får “rätt” bara ni har rätt forskning eller statistik som backar upp er. Människan är en subjektiv varelse och så även inom forskning “Vad man frågar får man svar på”.

  Människan står också i förhållande till naturen och kodar den genom vårat språk och våran världsbild. Tor ni verkligen chimpanser tänker i begrepp som hona och hane? Det är vi som har fått för oss att världen är uppbyggd på två kön. När det uppenbart föds människor med obestämt kön varje dag och homusoexuella och transexuella djur som byter kön. Jag kan backa upp det här med statistik men tycker som sagt att det är överflödigt. Och jag tror också det är det Lisa menar att det inte finns “en sanning”. Det enda vi kan göra är att argumenera utifrån ett persepektiv och Lisa är till skillnad från Pär visar tydlig med att hon argumenterar utifrån ett feminitiskt perspektiv. Pärs perpektiv är däremot otydligt… Vill han förändra eller vill han bara motarbeta?

  Det andra är all kritik som riktas mot genusvetenskapen och feminismen. Hur kan det vara så att något som jobbar för ett mindre ignorant samhälle blir så motarbetat? Hade det varit mer ok om vi var antirasister? Vad är det med genus som gör folk så fucking rädda? Om det inte är för att det vore bekvämast för er om allt stanna som det alltid har varit…

  Och till sist så blir jag alltid lika förvånad på all kritik som riktas mot genusvetenskapen som instutition, som är så uppenbart byggd på okunskap.Tex att vi Inte ifrågasätter kvinnors våld mot män osv. Det finns ingen genusinstutition idag (skulle jag gissa) som inte utgår ifrån ett intersektionalitetsperspektiv http://sv.wikipedia.org/wiki/Intersektionalitet
  Med vilket man aldrig tillåts att enbart utgå ifrån kön. Vilket innebär att man ser till alla sociala strukturer såsom klass, sexualitet, kön, funktionsnedsättning, etnicitet osv. Där man lika mycket ifrågasätter när en överklass kvinna diskriminerar en arbetarklass man. Genus ser på ALLA sociala strukturer. Och hur vi socialiseras in i samhället. Vilket innebär att om en kvinna har blivit uppfostrat till ansvarsrationalitet kommer hon garanterat också städa fast hon är ensamstående. Och ingen statistik i världen kommer visa på något annat än vad vi är upplärda till att vara. Så länge vi inte redo att ändra på hur vi tänker…

 74. Signe writes

  Bra text Lisa Magnusson! Jag håller med dig helt och fullt, även om jag inte riktigt förmår delta i debatten eftersom jag blir så sjukt illamående av hur Pär Ström med underhuggare resonerar. Den enda gång som jag har besökt Pär Ströms blogg skrev jag en lång kommentar som kritiserade hans märkliga resonemang, och fick tillbaka en fullständig skitstorm som gör att jag helst blir anonym när jag kommer i kontakt med dessa knäppgökar. För det första saknar argumenten empirisk grund, även om de naturligtvis anstränger sig å det grövsta för att låta sakliga. För det andra räcker det inte med att kalla åsikterna antifeministiska, eftersom de i allra högsta grad är uttryck för ett djupt kvinnohat. Fy fan för Pär Ström alla andra kvinnohatande galningar.

 75. MÄN SOM HATAR KVINNOR « life of sign writes

  [...] flyttade bloggen till en ny adress), men lyckligtvis finns det andra som inte fegar ur. Jag hittade ett inlägg författat av Lisa Magnusson, läste inlägget samt de flesta av kommentarerna. Men efter ett tag gav jag upp, igen. Jag blir [...]

 76. Daniel writes

  Pär Ström är en otroligt kompetent och skall ha all beröm för sin bok “sex feministiska myter”.

 77. Debattprogrammen solkar ned sina egna namn. - Lisa Magnusson | Rodeo Magazine writes

  [...] illvilliga varelser som har det bättre än män på precis alla sätt. (Jag har skrivit om honom tidigare.) Genom att låta debatten handla om ifall feministisk porr är ”dubbelmoral” – [...]

 78. Sany writes

  Om Lisa Magnusson själv är feminist ber jag att få gratulera. Ingjuter hopp för en rörelse där rationella argument är mer sällsynta än en långnäbbad busksångare i den svenska faunan. Glad att läsa!

 79. Ella Brodin writes

  Det jag reagerar på är att du kallar ett otroligt välrekommenderat universitetet för en “konservativ tankesmedja”. Skulle du säga det samma om Oxford eller HHS? Varför i sådana fall? Varför inte kalla det för vad det är, ett universitet? Eller om du nu måste, “ett universitet där studenter från överklassen är överrepresenterade” eller “ett universitetet där en stor andel av både studenter, lärare och forskare är till höger”. Att påstå att det är en tankesmedja och att de är formellt konservativa är ju dock bara ett felaktigt påhopp som de inte förtjänar, och gör att du tappar trovärdighet.

 80. ÅH GUDDIS! | SARA DOMEIJ writes

  [...] att jag inte orkat. Jag orkar inte med honom. Men då är det skönt att andra tar sig tid och ork att bemöta hans vansinniga argument, bland andra Lisa Magnusson. Nu har också bästa Gudrun Schyman gjort detsamma. Så här säger [...]

 81. Nils Petterssson writes

  Det här var bland det bästa jag läst. Heja!

  Och jag känner dessutom igen en del av kommentatorerna från min egen blogg och från Pär Ströms blogg där jag var inne och kommenterade eftersom han skrev om något jag hade skrivit. För utom att de kritiserat mig för att a)inte vara påläst b)inte ens ha läst Pär Ström c)inte ha konkreta exempel så är det också många (inte just dom som finns här) som påstått att jag lider av skrumphjärna eller har problem med min mansroll och därför inte kan attrahera kvinnor och därför är självhatiskt. Ja, ni förstår.

  Men du Lisa har i alla fall skrivit en fantastiskt bra artikel. Var stolt över det!

Leave a Reply

Required fields are marked *. Your e-mail address will not be published.

Promotion